ປະກັນໄພ ອັກຄີໄພ

ໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງຄວາມເສີຍຫາຍ ທີ່ເກີດຈາກ ໄຟໄໝ້ , ຟ້າຜ້າ ການລະເບີດຂອງແກ໊ດ ທີ່ໃຊ້ເພື່ອຢູ່ອາໄສເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດ ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນ ຂອງຜູ້ເອົາປະກັນໄພເຊັ່ນ: ສະຕ໊ອກສິນ ຄ້າ, ເຟີນີເຈີ້ , ເຄື່ອງຈັກ ແລະສິ່ງປຸກສ້າງເປັນຕົ້ນ.

ໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງຄວາມເສີຍຫາຍ ທີ່ເກີດຈາກ ໄຟໄໝ້ , ຟ້າຜ້າ ການລະເບີດຂອງແກ໊ດ ທີ່ໃຊ້ເພື່ອຢູ່ອາໄສເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດ ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນ ຂອງຜູ້ເອົາປະກັນໄພເຊັ່ນ: ສະຕ໊ອກສິນ ຄ້າ, ເຟີນີເຈີ້ , ເຄື່ອງຈັກ ແລະສິ່ງປຸກສ້າງເປັນຕົ້ນ.

Our
Caring Packages
and prices
Elderly care emphasizes the social and personal requirements of senior citizens who need some assistance.

ປະກັນໄພ ອັກຄີໄພ

500,000ກີບ

ວົງເງິນຄຸ້ມກັນ:ແຕ່ 500,000 ກີບ ເຖິງ 7,000,000 ກີບ
ໄລຍະເວລາການຈ່າຍ:ເຖິງ 30 ວັນ
ສາຍດ່ວນ:ຕະຫຼອດ 24 ຊມ
ການປັບປ່ຽນນະໂຍບາຍ:ອີງຕາມສັນຍາ

ປະກັນໄພ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

700,000ກີບ

ວົງເງິນຄຸ້ມກັນ:ແຕ່ 500,000 ກີບ ເຖິງ 7,000,000 ກີບ
ໄລຍະເວລາການຈ່າຍ:ເຖິງ 30 ວັນ
ສາຍດ່ວນ:ຕະຫຼອດ 24 ຊມ
ການປັບປ່ຽນນະໂຍບາຍ:ອີງຕາມສັນຍາ

ປະກັນໄພ ບ້ານທີ່ຢູ່ອາໃສ

900,000ກີບ

ວົງເງິນຄຸ້ມກັນ:ແຕ່ 500,000 ກີບ ເຖິງ 7,000,000 ກີບ
ໄລຍະເວລາການຈ່າຍ:ເຖິງ 30 ວັນ
ສາຍດ່ວນ:ຕະຫຼອດ 24 ຊມ
ການປັບປ່ຽນນະໂຍບາຍ:ອີງຕາມສັນຍາ

ປະກັນໄພ ບຸກຄົນທີສາມ

1,000,000ກີບ

ວົງເງິນຄຸ້ມກັນ:ແຕ່ 500,000 ກີບ ເຖິງ 7,000,000 ກີບ
ໄລຍະເວລາການຈ່າຍ:ເຖິງ 30 ວັນ
ສາຍດ່ວນ:ຕະຫຼອດ 24 ຊມ
ການປັບປ່ຽນນະໂຍບາຍ:ອີງຕາມສັນຍາ

 

ກະລຸນາກອກຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕິດຕໍ່ກັບ

loLao