Travel Insurance

Travel Insurance makes you to travel freely, comfortably, sick all the time. without having to pay management fees by yourself throughout the trip with high insurance premiums 24 hour emergency assistance

 

 

ທຸກການເດີນທາງຄືຊ່ວງເວລາທີ່ດີອັນເປັນຄວາມຊົງຈຳ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາກັບຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ແລະ ຄອບຄົວ. ທຸກເທື່ອທີ່ເດີນທາງນີ້ຖ້າຈະດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າອີກເມື່ອ ທ່ານມີ ປະກັນໄພການເດີນທາງ ກັບ ວຽງຈັນປະກັນໄພ.
ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເດີນທາງຂື້ນເໜືອ ຫຼື ລົງໄຕ້ ໄດ້ຢ່າງຫມັ້ນໃຈ ແລະ ອຸ່ນໃຈຍິ່ງຂື້ນ, ທີ່ພ້ອມຄຸ້ມຄອງໃນກໍລະນີເກີດເຫດທີ່ທ່ານອາດບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດ.​
ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ສົນໃຈ ແລະ ຢາກປຶກສາເລື່ອງປະກັນໄພ
ກະລຸນາ ຕິດຕໍ່ເບີໂທຝ່າຍໃຫ້ຄຳປຶກສາໄດ້ທີ່ເບີ: 020 5210 1688

 

en_USEnglish