ປະກັນໄພ SME

ປະກັນໄພສຳລັບຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ

ການເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທຸກມື້ນີ້ຕ້ອງມີຄວາມກຽມພ້ອມກັນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຈະດີກວ່າຖ້າໃຫ້ ວຽງຈັນປະກັນໄພ ປົກປ້ອງທ່ານຈາກຄວາມສ່ຽງເພື່ອໃຫ້ທ່ານເຮັດທຸລະກິດດ້ວຍຄວາມອຸ່ນໃຈ ດ້ວຍປະກັນໄພທຸລະກິດ SME

ລາຍລະອຽດການຄຸ້ມຄອງ 

ການຄຸ້ມຄອງ

ການຄຸ້ມຄອງ :

 

  • ອັກຄີໄພ
  • ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຫົວໜ້າຄອບຄົວ
  • ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເຮືອນຂ້າງຄຽງ

loLao