ປະກັນໄພເງິນ

ປະກັນໄພເງິນ ເປັນການຮັບປະກັນທີ່ໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງຕໍ່ຄວາມສູນເສຍຂອງເງິນ ບໍ່ວ່າເງິນນັ້ນຈະຢູ່ພາຍໃນອາຄານບ່ອນເຮັດວຽກຂອງຜູ້ເອົາປະກັນ ຫຼື ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງຈາກສະຖານທີ່ຫນຶ່ງໄປອີກສະຖານທີ່ຫນຶ່ງ ນອກຈາກນີ້ ຍັງໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງຕໍ່ຕູ້ນິລະໄພ, ຫ້ອງຫມັ້ນຄົງ ຕົວອາຄານ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນໆ ເຊິ່ງເກີດຈາກການປຸ້ນຈີ້ຊິງຊັບ, ການໂຈລະກໍາ, ຂີ້ລັກ ຈາກຕູ້ນິລະໄພ, ຫ້ອງນິລະໄພ

loLao