ປະກັນໄພເຂື່ອນໄຟຟ້າ

ປະກັນໄພເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເປັນຄວາມຄຸ້ມຄອງຫຼັກໃນການກໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່ ຄືການປະກັນໄພວຽກງານການກໍ່ສ້າງ ໂດຍການຄຸ້ມຄອງຈະມີການລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນໃນສັນຍາ ວ່າແມ່ນຫຍັງຄືຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ບໍ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ມີວົງເງິນຄຸ້ມຄອງໃນແຕ່ລະສ່ວນວຽກງານເອົາໄວ້ຢ່າງລະອຽດ

 

ຄວາມຄຸ້ມຄອງ

ຄວາມຄຸ້ມຄອງ :

 

  • ຄວາມຄຸ້ມຄອງວຽກງານອາຄານ ແລະ ວຽກງານວິສະວະກຳໂຍທາ
  • ຄວາມຄຸ້ມຄອງວຽກງານຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກ
  • ຄວາມຄຸ້ມຄອງບຸກຄົນພາຍນອກ

loLao