ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ

ອຸ່ນໃຈກັບການຄຸ້ມຄອງ ທົດແທນຄືນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເວລາທີ່ທ່ານເຈັບປ່ວຍເລັກນ້ອຍຈົນເຖິງນອນໂຮງໝໍຄຸ້ມຄອງຢ່າງອຸ່ນໃຈໃນຍາມເຈັບເປັນ ເພາະມີປະກັນສຸຂະພາບສ່ວນບຸກຄົນ.

ລາຍລະອຽດລາຄາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ

loLao