ປະກັນໄພລົດ

ອຸປະຕິເຫດການເດີນທາງ ເປັນເຫດການທີ່ບໍ່ມີໃຜຢາກໃຫ້ເກີດ ເພາະຖ້າເກີດຂຶ້ນແລ້ວອາດມີຄວາມສູນເສຍເກີດຂຶ້ນ ເຊິ່ງຫຼາຍໆຄົນເລືອກເຮັດປະກັນໄພລົດໄວ້ ເພາະຖ້າເກີດເຫດຂຶ້ນມາ ຢ່າງນ້ອຍຍັງມີເງິນຈາກບໍລິສັດປະກັນໄພຊ່ວຍຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍໄດ້.

 

ລາຍລະອຽດການຄຸ້ມຄອງ

ການຄຸ້ມຄອງ

ການຄຸ້ມຄອງ:

  • ຄຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍທາງໂຕລົດຈາກອຸປະຕິເຫດ
  • ຄຸ້ມຄອງຜູ້ຂັບຂີ່ຈາກການບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວິດ
  • ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ
loLao