ຮັກທ່ານຫ່ວງໃຍທ່ານ ຊື້ປະກັນໄພໃຫ້ຖ່ານ

ມອບສິ່ງດີໆໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ

loLao