ປະກັນໄພຂົນສົ່ງ

ປະກັນໄພຂົນສົ່ງ ຄືປະກັນທີ່ຄຸ້ມຄອງຄວາມສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຂອງສິນຄ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ໂດຍຈະຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງບົກ,ອາກາດ ພາຍໃນປະເທດ ໂດຍບໍ່ຈໍາກັດໄລຍະທາງ ແລະ ບໍ່ວ່າຈະເປັນລົດປະເພດໃດເຮົາກໍ່ຮັບປະກັນ ເຊັ່ນ: ລົດກະບະ, ລົດລາກ ໂດຍສັນຍາການປະກັນໄພຈະມີອາຍຸບໍ່ເກີນ 1 ປີ ແລະ ທ່ານສາມາດຊື້ປະກັນເປັນແບບລາຍຖ້ຽວ ຫຼື ໄລຍະເວລາເປັນອາທິດ, ເປັນເດືອນອີກດ້ວຍ

loLao