ປະກັນໄພສຸຂະພາບ

ອຸ້ນໃຈກັບການຄຸ້ມຄອງ ທົດແທນຄືນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເວລາທີ່ທ່ານເຈັບປ່ວຍເລັກນ້ອຍຈົນເຖິງນອນໂຮງໝໍ

ຄຸ້ມຄອງຢ່າງອຸ່ນໃຈໃນຍາມເຈັບເປັນ ເພາະມີປະກັນສຸຂະພາບແບບຄອບຄົວ ແລະ ບຸກຄົນ.

  • ຄຸ້ມຄອງສູງສຸດ 64,200,000 ກີບ.
  • ຄ່າຫ້ອງພັກຜູ້ປ່ວຍຫນັກຕໍ່ 1 ມື້. (ບໍ່ເກີນ7ມື້ 300,000ກີບ/ຄັ້ງ).
  • ຄ່າປິ່ນປົວຮັກສາທົ່ວໄປ 2,500,000ກີບ/ປີ.
  • ຈ່າຍເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 1,190,000ກີບ/ປີ.

 

loLao